Sektor kultury potrzebuje nowoczesnych strategii marketingowych

Z przyjemnością rekomendujemy wyjątkową publikację naukową (dostępną także w formie e-booka), która ukazała się na międzynarodowym rynku wydawniczym pt. Culture Management. Strategy and Marketing Aspects autorstwa doktora Łukasza Wróblewskiego z Wyższej Skoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Wydział Zamiejscowy w Cieszynie). Książka opisująca autorskie strategie marketingowe ważna jest nie tyko dla instutycji kultury, ale także dla licznych organizacji pozarządowych działających w tym sektorze.
Nasze Stowarzyszenie KKK współpracowało z doktorem Łukaszem Wróblewskim organizując panel menedżerek kultury pt. Budujemy widownię instytucji kultury, który odbył się podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury” w dniu 19 listopada 2015 r. w pięknych wnętrzach Książnicy Cieszyńskiej.

Książka składa się z pięciu rozdziałów. Przyjęty w książce układ treści – prowadzący Czytelnika od tematów bardzo ogólnych, aż po zagadnienia bardzo szczegółowe, jak i sposób prezentacji treści – liczne rysunki, wykresy, tabele czy przykłady nadają książce praktycznego wymiaru.
Rozdział pierwszy „The meaning and essence of the cultural sector” stanowi wprowadzenie teoretyczne do problematyki zarządzania w kulturze. Został w nim zaprezentowany oraz uporządkowany podstawowy aparat pojęciowy związany z kulturą, przemysłami kultury, przemysłami kreatywnymi czy sektorem kultury. Zaprezentowano również podział podmiotów kultury ze względu na ich orientację marketingową, a także omówiono wpływ sektora kultury na rozwój społeczno-gospodarczy.
W rozdziale drugim „Conditions for the development of marketing in organisations in the cultural sector” rozważone zostały przesłanki stosowania marketingu w sektorze kultury, pojęcie oraz cele marketingu kultury oraz typowe zastrzeżenia wobec niego. Na zakończenie rozdziału zaprezentowano mechanizm funkcjonujący na rynku kultury (rynkowe uwarunkowania rozwoju koncepcji marketingu w sektorze kultury), a także omówiono zestawione z nim dwa modele koncepcji marketingowej. Pierwszy z nich dostosowany został do potrzeb działalności instytucji kultury, drugi może znaleźć zastosowanie w firmach przemysłów kultury.
W rozdziale trzecim „Strategic and marketing planning in cultural institutions” w oparciu o literaturę przedmiotu oraz wyniki badań, które prowadzone były w instytucjach kultury omówione zostały kluczowe elementy strategii marketingowej: misje oraz cele strategiczne tych podmiotów (główne problemy w formułowaniu misji oraz celów strategicznych), wybór rynku docelowego (kryteria segmentacji klientów instytucji kultury), a także wybór sposobu postępowania i instrumentów marketingowych (produktu, ceny, dystrybucji, promocji oraz personelu). Na zakończenie zaproponowano cztery modelowe strategie marketingowe możliwe do zastosowania przez menedżerów instytucji kultury w odniesieniu do wyspecyfikowanych rynków docelowych. Zaprezentowano również główne problemy towarzyszące wdrożeniu i realizacji przyjętej strategii marketingowej w instytucjach kultury.
Rozdział czwarty „Strategie marketingowe oparte na relacjach z kluczowymi uczestnikami rynku” ukazuje znaczenie kwestii związanych z kształtowaniem wzajemnych relacji uczestników rynku w odniesieniu do analizowanego sektora kultury. Zaprezentowano w nim proces kształtowania długotrwałych relacji instytucji kultury z interesariuszami, a także najważniejsze mierniki (wyznaczniki) trwałości relacji. Następnie zaprezentowano autorskie strategie marketingowe oparte na relacjach z odbiorcami oferty artystycznej, donatorami oraz pracownikami opracowane na podstawie prowadzonych badań pierwotnych.
W ostatnim piątym rozdziale „New media and technology in the strategic activities of cultural organizations” wskazano kierunki przyszłych działań marketingowych instytucji kultury. Zaprezentowano nowe media i nowoczesne technologie jako tworzywo skutecznej strategii marketingowej. W rozdziale omówiono znaczenie mediów społecznościowych (facebook, twiter, instagram, kanał filmowy na YouTube czy blog) w komunikacji marketingowej instytucji kultury. Zaprezentowano również możliwości wykorzystania hologramów oraz wirtualnych doradców jako narzędzia promocji kultury, a także inne nowatorskie rozwiązania takie jak: wirtualne wycieczki czy aplikacje przygotowane na urządzenia mobile (smartfony, komputery przenośne).
Książka opatrzona została przedmową profesor Bonity M. Kolb (emerytowany profesor biznesu Lycoming College in Pennsylvania, profesor wizytujący New York Pratt Institute, Sibelius Academy in Helsinki czy Estonian Academy of Music and Theatre, autorka kilkunastu książek z zakresu zarządzania i marketingu w kulturze, przemysłach kreatywnych czy turystyce wydawanych w najbardziej renomowanych wydawnictwach m.in. Routledge, Elsevier, Sage czy Thomson, tłumaczonych również na język chiński. Profesor Kolb prowadziła badania w instytucjach kultury zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Europie m.in. w Brooklyn Museum of Art, London Philharmonic Orchestra czy BBC Proms).
„I was pleased when Dr. Wróblewski asked me to write a forward for Culture Management: Strategy and Marketing Aspects. The field of cultural management and marketing has changed dramatically since the first edition of my book Marketing for Cultural Organizations was published in 2000. Dr. Wróblewski carries forward the work of understanding the use of business strategy in cultural organizations. At the time my book was published, the idea of using business models to guide the strategy of cultural organizations was strongly resisted. Now many managers and marketers who work for nonprofit cultural organizations understand that they need to develop and implement a business strategy if they are going to survive.
Dr. Wróblewski’s book explains clearly what has changed to make the use of business models necessary even for those organizations who might have in the past resisted. Globalization has resulted in a population that understands and appreciates art and culture that was created in other countries. While it might be agreed that is beneficial for society, it means that the cultural arbitrators within a country no longer have the authority to dictate what is acceptable culture. Managers now understand that to gain the support of the public they must explain the benefits of consuming their cultural product.” /z przedmowy prof. Bonity M. Kolb/
Książka dostępna będzie zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych, dodatkowo znaczna część nakładu trafi do Australii, gdzie publikacja otrzymała rekomendację profesora Adriana Payne (profesor marketingu na Uniwersytecie New South Wales w Sydney, profesor wizytujący ponad dwudziestu uczelni m.in.: Oxford University, Cambridge University, Northwestern University czy London Business School; autor licznych artykułów naukowych, a także cenionych książek (14) z zakresu marketingu usług, strategii marketingowych czy marketingu relacji wydawnaych w prestiżowych wydawnictwach takich jak: Cambridge University Press, Wiley, Elsevier Butterworth Heinemann czy Prentice Hall).

„A thoughtful and penetrating analysis of culture management addressing marketing strategies and cultural institutions. An important ‘must read’ book for those involved in this exciting sector.” /prof. Adrian Payne/
Pozytywną opinię wystawił również doktor Kim Lehman (Tasmanian School of Business and Economics, University of Tasmania, Deputy Director, Northern Region of the Tourism Research and Education Network, Affiliate Researcher of the Institute for the Study of Social Change, Member of the Research Centre for Consumer, Cultures and Society at the University of Stirling).
“Dr Łukasz Wróblewski’s book Culture Management: Strategy and Marketing Aspects clearly recognises that the pressures on the cultural sector in the 21st Century are greater than ever before. Based on robust academic research within a practical industry context, this book addresses all the key issues related to marketing strategy and planning for the cultural industries. It will be an invaluable tool for managers, policy-makers and all those working in the creative and cultural world, and will help them to develop sound strategies for the future.” /dr Kim Lehman/
Książka adresowana jest przede wszystkim do menedżerów kultury, osób zatrudnionych w instytucjach kultury, animatorów kultury, impresariów, a także niezależnych artystów, którzy samodzielnie upowszechniają swoją twórczość. Poruszone w treści zagadnienia przydatne będą również studentom zgłębiającym wiedzę z zakresu zarządzania w kulturze czy marketingu kultury. Praca może być też użyteczna dla przedsiębiorstw (biznesu), dla których współpraca z instytucjami kultury stanowi potencjalną szansę na rozwój innowacyjności, kreatywności a także integracji pracowników. Współpraca biznesu i kultury może bowiem przynosić wymierne korzyści wszystkim partnerom.
10 lutego 2017 roku w trakcie Spotkania Noworocznego, które miało miejsce w siedzibie Wydziału Zamiejscowego WSB w Cieszynie, doktor Łukasz Wróblewski za swoją publikację odebrał list gratulacyjny z rąk Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz. Jak podkreślała Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej „To prestiżowa i unikatowa książka, która z pewnością stanie się inspiracją dla wielu naukowców i sympatyków kultury”.
Więcej inoformacji dotyczących książki “Culture Management. Strategy and Marketing Aspects” dostępnych jest na stronie wydawnictwa Logos Verlag Berlin: http://www.logos-verlag.de/cgi-bin/buch/isbn/4378
Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Logos Verlag Berlin – Academic Books for Sciences and Humanities. Nakład początkowy to 1000 egzemplarzy, publikacja dostępna będzie również w formie elektronicznej (e-book).
List gratulacyjny

Okładka 2

Zdjęcie

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec