Polska - Austria kobiety razem

Jak kobiety ratują planetę. Współpraca kobiecych organizacji z Polski i Austrii wobec wyzwań klimatyczno-energetycznych

Jak kobiety ratują planetę? Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych realizuje z partnerkami z Austrii nowe wyzwanie wobec kryzysu klimatyczno-energetycznego przez najbliższe 2 lata.

Wyzwanie realizujemy w ramach programu Erasmus+, którego założeniem jest co najmniej jeden z priorytetów polityki programu:

 • Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i partycypacja
 • Środowisko i przeciwdziałanie zmianom klimatu
 • Creating and promoting learning opportunities among all citizens and generations
 • Tożsamość, obywatelstwo i wartości europejskie
 • Środowisko naturalne i zmiany klimatyczne
 • Docieranie do szczebla, na którym podejmowane są decyzje polityczne / dialog z osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji.

Opis naszego projektu – cele:

 • zmiana postawy obywatelskiej wobec ochrony środowiska i klimatu, edukacja ekologiczna mieszkanek i mieszkańców naszych społeczności lokalnych z obydwu krajach – Polsce i Austrii
 • zwiększenie skuteczności komunikowania się z władzami na poziomie lokalnym i ponadlokalnym wobec wyzwań klimatyczno-energetycznych
 • wymiana naszych doświadczeń i dobrych praktyk przez współpracę z innymi organizacjami kobiecymi i z polityczkami
 • upowszechnianie edukacji ekologicznej na spotkaniach międzynarodowych i lokalnych, w mediach społecznościowych, w bezpłatnych publikacjach (poradniki), na portalu internetowym
 • rezultatem projektu ma być wzmocnienie roli, widoczności oraz wpływu Wnioskodawcy i Partnera na działania decydentów/polityków przeciwdziałające niekorzystnym zmianom klimatyczno-energetycznym w wymiarze indywidualnym i społecznym.

Nasze grupy docelowe:

 • kadra i osoby formalnie związane z organizacjami partnerskimi
 • grupa obejmować będzie 16 najbardziej zaangażowanych osób – po 8 z każdej organizacji, aktywnie uczestniczących w pracach na rzecz nieformalnej edukacji ekologicznej
 • grupa pośrednia: mieszkanki i mieszkańcy naszych społeczności lokalnych w obydwu krajach.
NASZE POMYSŁY I DZIAŁANIA

Zorganizujemy trzy spotkania międzynarodowe – jedno w Polsce i dwa w Austrii.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w Polsce: dwa dni we Wrocławiu w dniach 8-9.10.2022 r. podczas XIV Kongresu Kobiet i dwa dni 10-11.10.2022 r. na Śląsku Cieszyńskim pod hasłem „Kobiece less waste w domu i naszym mieście”. Będziemy wymieniać się doświadczeniami i nawykami proekologicznymi dotyczyć w przestrzeni naszych gospodarstw domowych, a w związku z agresją Rosji na Ukrainę będziemy omawiać m.in. skutki kryzysu klimatyczno-energetycznego i paliwowego z kobiecej perspektywy. Spróbujemy omówić uniwersalne rozwiązania i praktyki dotyczące oszczędzania i zwiększenia efektywności energetycznej w wymiarze rodzin i ich domostw.

Cel: eliminowanie jednorazowych i chemicznych środków pielęgnacji, higieny osobistej i intymnej, środków czyszczących; segregacja i minimalizowanie odpadów, żywność ze źródeł zrównoważonego rolnictwa, przykłady zdrowej diety, hodowla własnej żywności (balkon, taras, dach), ograniczenie konsumpcjonizmu, wyposażenie energooszczędne, utrzymanie temperatury 16-20 st. C, efektywne zarządzanie energią cieplną, edukacja nt. rachunków za energię elektryczną i możliwości jej zakupu od dostawcy energii odnawialnej (od 10 do 100%), używanie energii pochodzącej z natury.

Drugie spotkanie odbędzie się w Austrii pod hasłem „Przestrzeń publiczna w kobiecej perspektywie”, będziemy wymieniać doświadczenia i dobre praktyki w przestrzeniach wspólnych, przyjaznych dla wszystkich i równocześnie korzystnych dla środowiska. Będziemy analizować innowacyjne rozwiązania istotne dla ochrony środowiska i klimatu.

Cel: zielone budownictwo i wykorzystujące energię odnawialną, place zabaw, parki kieszonkowe i ogrody społeczne, gospodarka odpadami, metody oszczędzania wody i energii elektrycznej, ekoinnowacje transportowe – możliwości ograniczania ruchu samochodów, korzystanie/upowszechnienie idei carpoolingu i rideshare, strategia miasta 5.-15. minutowego, dostępność do toalet publicznych

Trzecie spotkanie odbędzie się również w Austrii pod hasłem „Bezpieczne miasto według kobiet”. Transfer wiedzy i doświadczeń będzie dotyczył sytuacji naszych miast w perspektywie neutralności klimatycznej i energetycznej. Na przykładach naszych społeczności lokalnych będziemy omawiać wizje miast bezpiecznych i poszukiwać odpowiedzi na pytania takie jak m.in. czy i jak miasto przygotowane jest na kryzysy i zmiany klimatyczne.

Cel: ochrona przed smogiem, przerwami w dostawie prądu, gazu i wody, nawalnymi opadami deszczu i śniegu, falami upałów, betonowaniem miasta, planowane zmiany technologiczne dostawców ciepła systemowego oraz zabezpieczenia połączeń energetycznych na wypadek kryzysów, system zarządzania kryzysowego naszych miast i miasteczek oraz środki indywidualnej ochrony na wypadek zagrożeń klimatycznych i energetycznych, system miejskich powiadomień o niebezpieczeństwach i in.

Wydamy świetne bezpłatne poradniki

W projekcie założono opracowanie materiałów edukacyjnych w postaci dwóch wydań wygodnego w czytaniu poradnika. Połowę każdego numeru będą stanowiły artykuły napisane przez KKK, a drugą połowę przez Partnerki. Pozwoli to grupie docelowej identyfikować obie organizacje, dokonywać porównań w opisywanych dobrych praktykach, korzystać ze zróżnicowanych praktycznych wskazówek dotyczących nawyków proekologicznych, zapoznać się ze sposobami obywatelskiego lobowania na rzecz polityki klimatycznej.

Jak będziemy upowszechniać rezultaty naszych działań 

Prowadzimy zapisy naszych inicjatywna na Facebooku na stronie Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych  i na stronie Kongresu Polskich Kobiet w Austrii  oraz na stronie KKK na Instagramie

Zorganizujemy dwa wielkie spotkania lokalne – po jednym w każdym kraju dla kadry, mieszkanek i mieszkańców regionu, przedstawicielek i przedstawicieli władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych zainteresowanych edukacją ekologiczną:

Spotkanie lokalne w Austrii odbędzie się pod hasłem „Kobieta Eko-Praktyczna” i dotyczyć będzie ekozarządzania w jednostkowym wymiarze gospodarstw domowych wobec zagrożeń klimatyczno-energetycznych, paliwowych i żywnościowych (zmniejszenie eksportu płodów rolnych z Rosji i Ukrainy w wyniku wojny).

Spotkanie lokalne w Cieszynie zatytułowane będzie „Eko-miasto według kobiet”.  Zilustrowane będzie dobrymi praktykami i transferem wiedzy o zarządzaniu miastem wobec zagrożeń klimatyczno-energetycznych.

Treści edukacyjne zawarte w dwóch numerach =bezpłatnego magazynu-poradnika upowszechniać będziemy w formie elektronicznej na portalu Wnioskodawcy „Kobiece Medium Obywatelskie” www.cieszynskienaobcasach.pl Publikacje w wersji elektronicznej zostaną rozszerzone galerie zdjęć, aktywne linki odsyłające po szczegółowe informacje oraz inne materiały edukacyjne, które można będzie pobrać z portalu.

Zorganizujemy trzy kobiece webinaria ekologiczne

KKK i Partnerki z Wiednia zrealizują trzy webinaria ekologiczne dotyczące ochrony środowiska i klimatu. Odbędą się one pomiędzy spotkaniami międzynarodowymi, a ich tematy będą odzwierciedlać wiedzę i doświadczenia kadry obu organizacji partnerskich tam pozyskanych. Webinaria będą okazją do edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz możliwość szerzenia proekologicznych postaw wśród mieszkanek i mieszkańców naszych społeczności lokalnych w obu krajach. Formuła online umożliwi nam na jednoczesne uczestniczenie w prelekcji wielu osób zainteresowanych edukacją proekologiczną i zmianą swoich nawyków.

Nie ma demokracji bez udziału kobiet

Webinaria będą prowadzone w języku polskim i nagrywane, co umożliwi ich późniejsze odtwarzanie na Facebooku oraz na portalu www.cieszynskienaobcasach.pl. Treść oraz program webinariów będzie opracowana przez wspólny zespół KKK i Partnerki. W webinariach przedstawimy perspektywę kobiet wobec zagrożeń klimatyczno-energetycznych. Wyjaśnimy ich przyczyny, omówimy rozwiązania, podamy pozytywne przykłady – dobre praktyki, których stosowanie wpływa na poprawę sytuacji środowiska i przeciwdziała zmianie klimatu w naszym najbliższym otoczeniu.

Perspektywa kobiet ma znaczenie szczególne, bo przypomina o kwestii równouprawnienia płci i o tym, że przeciwdziałanie zmianie klimatu będzie możliwe i skuteczne tylko wtedy, gdy do działań zostaną włączone wszystkie grupy społeczne.

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec