plakat projektu

Ruszył nowy projekt KKK „Cieszyńska Szkoła Obywatelstwa: po obu stronach Olzy”

Mamy przyjemność poinformować o realizacji naszego projektu pt.: „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy”. Otrzymał on bardzo wysoką punktację na etapie oceny merytorycznej i został on przyjęty do realizacji i dofinansowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Partnerem projektu jest Kongres Polaków w Republice Czeskiej.
W ciągu całego roku 2012 stałym wsparciem objętych będzie 30. uzdolnionych literacko, dziennikarsko, graficznie i społecznie zaangażowanych uczestników/uczestniczek w wieku 15-20 lat ze szkół ponadgimnazjalnych Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Oprócz 30. w/w osób, beneficjentami projektu będą też uczniowie/uczennice szkół ponadgimnazjalnych obu miast oraz ich przedstawiciele/przedstawicielki z samorządów uczniowskich.

plakat projektu

W ramach projektu sfinansowane zostaną w 2012 roku następujące działania dla 30. stałych uczestników/uczestniczek projektu z obu miast:

2 weekendowe wyjazdy warsztatowe: zimowy (27-28-29 stycznia, Ustroń) i letni (koniec czerwca) nt. cieszyńskiego obywatelstwa i edukacji międzykulturowej oraz wyboru postaci zasłużonych dla historii Cieszyna i Czeskiego Cieszyna,

10 całodniowych warsztatów w Cieszynie przy ul. Zamkowej 1, w Świetlicy Klubu Krytyki Politycznej „Na granicy”, raz w miesiącu w sobotę oprócz wakacji letnich, służących opracowaniu przez młodzież trzech szlaków łączących miasta: 1) Szlak TOLERANCJI z 10. innowacyjnymi interaktywnymi dwujęzycznymi tablicami w przestrzeni obu miast, upamiętniających postacie historyczne wybitnych obywateli Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, 2) Szlak MŁODYCH CIESZYNIAKÓW; 3) Szlak CIESZYŃSKIEGO RYNKU PRACY; produktem warsztatów będzie stworzenie nowoczesnej, oryginalnej dwujęzycznej publikacji „Szlakami obywatelskimi Cieszyna” oraz 3 folderów nt. poszczególnych szlaków.

Działania projektowe dla innych grup młodzieży z obu miast to:

5 spotkań dla 30. przedstawicieli SAMO-rządów uczniowskich szkół ponadgimnazjalnych obu miast; ich efektem będzie opracowanie przez młodzież dwujęzycznej „Mapy Zasobów i Potrzeb Młodzieży” oraz jej przedstawienie władzom samorządowym obu miast podczas debaty „Zostać w Cieszynie – wybory życiowe młodych mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna” w dniu 16 listopada 2012 roku (Światowy Dzień Tolerancji), na którą zaproszeni będą Burmistrzowie obu miast, Posłowie i Europosłowie regionu, uczestnicy/uczestniczki projektu, przedstawiciele/przedstawicielki samorządów uczniowskich;
15 wycieczek zaangażowanych „Szlakiem Tolerancji” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych obu miast.

Wszystkie działania są finansowane z projektu i nie obciążają uczestników/uczestniczek jakimikolwiek kosztami.
Projekt ma się przyczynić do zredukowania problemu niskiej aktywności lokalnej młodzieży w życiu publicznym, a wsparciem zostanie objętych łącznie ok.700 os., u których zwiększy się poziom wiedzy i kultury obywatelskiej. Projekt realizowany w partnerstwie zagranicznym z Kongresem Polaków w Republice Czeskiej umożliwia dwujęzyczność wszystkich w/w działań. Obydwaj partnerzy: Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych i Kongres Polaków w Republice Czeskiej wnoszą własny wkład merytoryczny, a także organizacyjny do projektu.
Realizacja projektu wywrze także pozytywny wpływ na realizację polityk horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju, równości szans kobiet i mężczyzn i dobrego zarządzania. Działania projektowe chcemy kontynuować po zakończeniu finansowania z Programu FOP z innych źródeł dalszego finansowania.
Do udziału w projekcie zapraszamy aktywne, kreatywne osoby w wieku 15-20 lat, które uważają, że potrafią pisać artykuły, projektować grafikę, szukają nowoczesnej formy wyrazu swoich dziennikarsko-artystycznych umiejętności i którym aktywność społeczna sprawia przyjemność.
Gratyfikacją za udział w projekcie będzie dla młodzieży możliwość rozwoju warsztatu dziennikarskiego, poszerzania horyzontów i prezentacji swoich tekstów w publikacji książkowej, w mediach oraz współpraca w gronie młodych, ambitnych osób, które chcą kreować swoją aktywność obywatelską po obu stronach Olzy. Dodatkowo nasze Stowarzyszenie KKK wspólnie z Partnerem: Kongresem Polaków w Republice Czeskiej umożliwi młodzieży edukację obywatelską podczas planowanego pobytu na specjalnej sesji w siedzibie Sejmiku Województwa Śląskiego (wyjazd 13 luty), Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Czeskiej (wiosna) oraz najprawdopodobniej w Parlamencie Europejskim w Brukseli (grudzień). Te dodatkowe działania mają być skierowane do najbardziej zaangażowanych uczestników/uczestniczek projektu, przyszłych liderów społecznych.
Prosimy o nadesłanie zgłoszeń uczniów/uczennic na adres: klubkobietkreatywnych@gmail.com Rozwiejemy wszelkie wątpliwości oraz odpowiemy na pytania w trakcie indywidualnych rozmów: Tel.+48 694 786 567 i +48 606 28 89 47. Termin zgłoszeń upływa 16 stycznia 2012 r. Spotkanie rekrutacyjne i pierwszy warsztat odbędzie się 21 stycznia od godz. 13.00 w Cieszynie ul. Zamkowa 1, w Świetlicy Klubu Krytyki Politycznej „Na granicy” (na moście Przyjaźni, stary budynek straży granicznej i nasza siedziba). Prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie listy uczniów/uczennic i kontakt.

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec