Przedkongresowy konkurs z nagrodami

Uwaga! Ogłaszamy przedkongresowy konkurs z nagrodami! Wystarczy kreatywnie i humorystycznie rozwinąć skrót BGŻ. Zadanie konkursowe jest zamieszczone na Kuponie Konkursowym dostępnym na stronie internetowej Stowarzyszenia Klubu Kobiet Kreatywnych (www.klubkobietkreatywnych.pl), w siedzibie Oddziału Banku BGŻ w Cieszynie, Rynek 20 oraz podczas I Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego odbywającego się w dniu 14.12.2013 r. na terenie Cieszyna.

Kupon konkursowy_STOWARZYSZENIE KLUBU KOBIET KREATYWNYCH_

 

REGULAMIN KONKURSU DLA SYMPATYKÓW i SYMPATYCZEK    Stowarzyszenia Klubu Kobiet Kreatywnych

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1.        Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu „Dla sympatyków i sympatyczek Stowarzyszenia Klubu Kobiet Kreatywnych”” zwanego dalej „Konkursem”, przeprowadzanego w celu uatrakcyjnienia udziału Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. podczas I Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego odbywającego się w dniu 14.12.2013 r.

 § 2.       Organizatorem Konkursu jest Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 10/16 – Oddział Regionalny Bankowości Detalicznej i Biznesowej w Katowicach, ul. Teatralna 17a, 40-950 Katowice – wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011571, zwany dalej „Bankiem BGŻ”.

 § 3.        Konkurs organizowany jest na terenie Cieszyna, w tym na terenie I Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego organizowanego  w siedzibie Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie organizowanego w dniu 14.12.2013 r.

§ 4.        Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej Stowarzyszenia Klubu Kobiet Kreatywnych (www.klubkobietkreatywnych.pl) oraz w siedzibie Oddziału Banku BGŻ w Cieszynie, Rynek 20.

§ 5.      Konkurs trwa od 1 grudnia do 14 grudnia 2013 roku, do godz. 16.00.

II.             UCZESTNICY KONKURSU

 § 6.       Z zastrzeżeniem §7 poniżej, uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 § 7.       W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Banku BGŻ oraz ich rodziny, tj.  małżonkowie, rodzice, rodzeństwo i dzieci.

III.       ZASADY UCZESTNICZENIA W KONKURSIE

 § 8.       W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, o której mowa w §6 powyżej, (zwana dalej „Uczestnikiem”), która spełni łącznie następujące warunki:

  1.  wykona zadanie konkursowe polegające na kreatywnym i humorystycznym rozwinięciu  skrótu BGŻ. Zadanie konkursowe jest zamieszczone na Kuponie Konkursowym dostępnym na stronie internetowej Stowarzyszenia Klubu Kobiet Kreatywnych (www.klubkobietkreatywnych.pl), w siedzibie Oddziału Banku BGŻ w Cieszynie, Rynek 20 oraz podczas I Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego odbywającego się w dniu 14.12.2013 r. na terenie Cieszyna.
  2. prawidłowo wypełni Kupon Konkursowy. Kupon obejmuje łącznie:

a) dane osobowe Uczestnika, tj. imię, nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania (ulica, numer domu lub mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego,

b) zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z niniejszym Konkursem oraz w celach marketingowych, w brzmieniu zamieszczonym w Kuponie Konkursowe – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.,   Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

c) podpis Uczestnika potwierdzający prawdziwość powyższych informacji.

  1. złoży w siedzibie Oddziału Banku BGŻ w Cieszynie, Rynek 20 lub u przedstawicieli Banku BGŻ podczas I Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego odbywającego się w dniu 14.12.2013 r. na terenie Cieszyna prawidłowo wypełniony Kupon w terminie trwania konkursu.

§ 9.        Kupony Konkursowe powinny być wypełnione ręcznie, w sposób czytelny – najlepiej drukowanymi literami.

§ 10.    Kupony Konkursowe wypełnione nieczytelnie, niekompletnie lub nieprawidłowo są nieważne.

§ 11.    Kupony Konkursowe będą udostępnione na stronie internetowej Stowarzyszenia Klubu Kobiet Kreatywnych (www.klubkobietkreatywnych.pl), w siedzibie Oddziału Banku BGŻ w Cieszynie, Rynek 20 oraz podczas I Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego odbywającego się w dniu 14.12.2013 r. na terenie Cieszyna.

§ 12.   Każdy z Uczestników może złożyć jeden Kupon Konkursowy.

§ 13.    Kupony Konkursowe niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie,                         a w szczególności wymienionych w § 6 oraz § 8, zostaną – jako nieważne – pominięte podczas rozstrzygania Konkursu.

§ 14.    Złożenie w siedzibie Oddziału Banku BGŻ w Cieszynie, Rynek 20 lub u przedstawicieli Banku BGŻ podczas I Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego odbywającego się w dniu 14.12.2013 r. na terenie Cieszyna Kuponu Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu.

§ 15.   Dane osobowe przekazane na Kuponach Zgłoszeniowych zostaną zarejestrowane w zbiorze danych Banku BGŻ.

§ 16.   Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Bank BGŻ w ramach i na potrzeby Konkursu oraz w celach przekazywania informacji dotyczących produktów BGŻ S.A. – zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926,   ze zmianami). Administratorem danych osobowych jest Bank BGŻ  z siedzibą w Warszawie,  ul. Kasprzaka 10/16.

IV.       WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

§ 17.   Spośród Uczestników Konkursu, którzy złożą w terminie wypełnione zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu Kupony Konkursowe,  zostanie wyłonionych – przez Komisję Konkursu wskazaną w § 21 poniżej – 3 Zwycięzców dalej zwanych „Zwycięzcami Konkursu”.

§ 18.    Łączna wartość puli nagród w konkursie wyniesie ok. 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych, zero groszy). W Konkursie przewidziane są nagrody w postaci trzech zestawów upominków firmowych Organizatora konkursu, o wartości do 100,00 zł brutto każdy.

 § 19.   Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami prawa podatkowego.

 § 20.  Każdy Uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną z nagród, wymienionych w § 18.

V.        KOMISJA KONKURSU

§ 21.  Wyboru Zwycięzców dokona Komisja Konkursu w składzie:

  1. Przewodniczący:

Robert Drzewniak – Zastępca Dyrektora Regionu Bankowości Detalicznej i biznesowej – Południowego

  1. Zastępca przewodniczącego:

Małgorzata Piekut – Specjalista III Stopnia ds. Marketingu

  1. Członek Komisji:

Piotr Kosewski – Specjalista II Stopnia ds. Analiz

Zasady funkcjonowania Komisji zostały określone w „Regulaminie działania Komisji Konkursu” wydanym przez Bank BGŻ.

§ 22.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  17 grudnia 2013 r.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD

§ 23.  O zdobyciu nagród oraz terminie, miejscu i sposobie ich przekazania Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Bank BGŻ telefonicznie.

§ 24.   Z zastrzeżeniem § 27 Regulaminu, nagrody rzeczowe będą przekazywane Zwycięzcom Konkursu            w terminie do dnia 20 grudnia 2013 r.

§25.    1. Nagrody, określone w §18 nie podlegają wymianie na inne nagrody i zamianie na  równowartość w gotówce.

2. W przypadku niedostępności lub ograniczonej dostępności nagród wymienionych w §18
bank zastrzega sobie prawo do zastąpienia tego produktu innym produktem o zbliżonej
wartości.

§ 26.   Bank BGŻ ma prawo zażądać od Uczestnika – na każdym etapie Konkursu – złożenia pisemnego oświadczenia o braku istnienia okoliczności, o których mowa w §6 i 7 Regulaminu.  W przypadku, gdyby okazało się, iż Zwycięzcą Konkursu jest osoba, należąca do grona osób,  o których mowa w §7 powyżej, osoba taka zostanie pominięta przy przydziale nagrody.

VII.         POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 27.  Reklamacje związane z przyznawanymi w Konkursie nagrodami należy zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres: BGŻ S.A. – Oddział Regionalny Bankowości Detalicznej i Biznesowej  w Katowicach,  40-950 Katowice, ul. Teatralna 17a w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników konkursu,  o którym mowa w § 23 powyżej. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane. Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również opis reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

§ 28.  Bank BGŻ w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji prześle osobie zgłaszającej reklamację pisemną odpowiedź na reklamację.

§ 29.  Decyzja Banku BGŻ w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji, o której mowa powyżej jest ostateczna          i nie przysługuje od niej odwołanie.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Banku BGŻ

§30.   Odpowiedzialność Banku BGŻ – z tytułu organizacji i przeprowadzenia Konkursu jest ograniczona – w stosunku do Uczestnika Konkursu – do wartości nagród, do których jest on uprawniony.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31.

Bank BGŻ zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu – do czasu rozpoczęcia Konkursu – w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych. Informacje o ewentualnej zmianie Regulaminu udostępniane będą Uczestnikom na bieżąco, na stronie internetowej Stowarzyszenia Klubu Kobiet Kreatywnych (www.klubkobietkreatywnych.pl), w siedzibie Oddziału Banku BGŻ w Cieszynie, Rynek 20 oraz podczas I Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego odbywającego się w dniu 14.12.2013 r. na terenie Cieszyna.

§32.  Wszelkie spory powstałe w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie, rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby BGŻ, S.A. Oddział Regionalny Bankowości Detalicznej i Biznesowej   w Katowicach,  40-950 Katowice, ul. Teatralna 17a. 

Bank BGŻ

 

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec