Polecamy pozycję dr. łukasza Wróblewskiego o marketingu strategicznym w sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński

Wyjątkowość książki dr. Łukasza Wróblewskiego – naukowca z Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej – „Marketing strategiczny w sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński” wynika z nietypowego ujęcia podmiotów tworzacych kulture regionu. Wśród znaczących instytucji kultury autor ujął również podmioty ekonomii społecznej: Spółdzielnię Socjalną „Ofka” w Cieszynie, prowadzącą pokoje butikowe na Wzgórzu Zamkowym i działania eventowe, Etnochata „Topolej” w Goleszowie, która stała się nieformalnym gminnym domem kultury, czy też nasze Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych ingerujące w przestrzeń publiczną poprzez tworzenie ścieżek spacerowych odpamiętniających postaci kobiet i mężczyzn tworzacych historię Śląska Cieszyńskiego takich jak „Uliczka cieszyńskie kobiet”, „Szlak tolerancji”, czy też poprzez działalność wydawniczą ukierunkowaną na aktywizację obywatelską.

Dr Łukasz Wróblewski zwraca uwagę na fakt, iż w XXI wieku kultura, jak nigdy dotąd, stała się częścią świata biznesu. Ulegając stopniowej komercjalizacji i „uprzemysłowieniu” produkcji, uznana została za samodzielną dziedzinę gospodarowania, stymulującą rozwój społeczno-gospodarczy miast czy całych regionów. Generując nowe miejsca pracy – szczególnie w przemysłach kultury (co jest niezwykle istotne w regionach bez ciężkiego przemysłu takich jak Śląsk Cieszyński) stała się fundamentem sektora, który znacząco przyczynia się do poprawy poziomu i jakości życia.
Możliwość zastosowania w sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński (szczególnie w instytucjach kultury) wielu modelowych rozwiązań znanych z literatury przedmiotu jest ograniczona. Niektóre z nich – jak zaprezentowano w książce „Marketing strategiczny w sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński” – można jednak modyfikować i z powodzeniem stosować zarówno w instytucjach, jak i przemysłach kultury – czego potwierdzeniem mogą być przywołane w pracy wybrane przykłady zastosowania marketingu w tych podmiotach. Należy przy tym pamiętać, że sektor kultury jest wewnętrznie bardzo zróżnicowany. Z jednej strony w jego ramach funkcjonują publiczne instytucje kultury zajmujące się przede wszystkim upowszechnianiem kultury, z drugiej zaś prywatne firmy przemysłów kultury, które w swych działaniach kierują się głównie maksymalizacją zysku. W sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński należy zachować zatem równowagę między poglądami na kulturę, o jej immanentnej wartości i konieczności ochrony za wszelką cenę, a także poglądami, iż – jak każda forma działalności ludzkiej – powinna ona przynosić zysk. Właściwa strategia marketingowa może istotnie przyczynić się do utrzymania tej równowagi.

Z recenzji:

Sukces organizacji kulturalno-oświatowych zależy od wielu czynników. Nie ulega wątpliwości, że marketing mieści się wśród nich. Aby jednak opracowywać i właściwie stosować strategie marketingowe, trzeba je dobrze poznać. Temu zadaniu może z całą pewnością służyć lektura książki „Marketing strategiczny w sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński”.

Jan Ryłko
Prezes Zarządu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej

Silną stroną pracy jest udane, naturalne połączenie istniejącej teorii marketingu z wynikami i wnioskami z badań empirycznych przeprowadzonych przez autora. Na podkreślenie zasługuje różnorodność form badania własnego, obejmującego ustalenia ilościowe i jakościowe, w tym także posłużenie się techniką analizy przypadków. Ogromne znaczenie dla oceny wartości pracy ma jej przydatność dla zarządzania procesami kultury w regionie Euroregionu Śląsk Cieszyński w przyszłości, tak w ujęciu makro (dla władz euroregionu), jak i mikro (dla osób kierujących poszczególnymi instytucjami kultury).

prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk
Dyrektor Instytutu Marketingu Rozrywki Wyższej Szkoły Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie

Przedstawiony materiał jest bardzo interesujący, wartościowy, zawierający bardzo wiele odniesień praktycznych. […] Wysoko należy ocenić poziom naukowy całej pracy. […] Wysoko oceniam stronę metodyczną badań pierwotnych prowadzonych zarówno po stronie podażowej (podmioty sektora kultury), jak i popytowej rynku (odbiorcy oferty kulturalnej). Poszczególne rozdziały książki zostały napisane bardzo przystępnym językiem, w sposób interesujący i zachęcający do czytania.

prof. dr hab. Zdeněk Mikoláš
Kierownik Katedry Zarządzania i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Prawa w Pradze

Praca udostępnia doświadczenia oraz wiedzę zgromadzoną przez autora, a także biorących udział w badaniu menedżerów kultury. Części teoretyczne zobrazowane wynikami badań pierwotnych ożywione zostały wieloma trafnie dobranymi przykładami, opracowanymi na podstawie działalności autentycznych podmiotów kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński. Książka skłania do myślenia, zachęca do formułowania własnych opinii na temat możliwości stosowania zaprezentowanych w pracy rozwiązań.

Bogdan Kasperek
Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”
Sekretarz Euroregionu Śląsk Cieszyński

Publikacja opracowana w ramach projektu nr POKL.04.03.00-00-240/12 pn.: „Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja wyróżniona patronatem honorowym:

Euroinstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego
Euroregionu Śląsk Cieszyński
Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowgo w Republice Czeskiej

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec